ukryty

Raport o stanie Gminy Wójt przedstawia Radzie Gminy co roku do dnia 31 maja. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. Debata nad raportem za 2020 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Laskowa w czerwcu 2021 roku. O dokładnym terminie sesji poinformujemy Państwa na stronie internetowej Gminy Laskowa oraz w BIP Gminy Laskowa.

W debacie nad raportem o stanie Gminy oprócz Radnych mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 


Raport o stanie gminy zamieszczony jest na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/uglaskowa,a,1944934,rapo...