Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 5a ust. 1, art. 10e i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.735) zaprasza mieszkańców Gminy Laskowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021-2030. Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Laskowa, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Laskowa organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje wraz z możliwością składania uwag przeprowadzane są w terminie: od 01 lipca 2021 r. do 06 sierpnia 2021 r.


Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

  1. Pisemnej - uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie w terminie prowadzenia konsultacji w następujący sposób:
    1. w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, poprzez złożenie na dzienniku podawczym,
    2. pocztą na adres Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 (decyduje data wpływu do Urzędu),
    3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@laskowa.pl lub poprzez system ePUAP;
  2. Telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 77 474 26 24  w godz. od 9:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku). Konsultacje prowadzone są przez pracowników Firmy ALBEKO autora projektu strategii.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Laskowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laskowa.


Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021-2030 zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Laskowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laskowa.

Pliki do pobrania