O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXIVsesja Rady Gminy.Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIIIsesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  2. przedstawienie zbiorczego zestawienia wniosków Komisji Budżetowej przez jej przewodniczącego lub zastępcę,
  3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji Rady oraz autopoprawek do projektu budżetu,
  4. dyskusja i ewentualne wnoszenie poprawek,
  5. głosowanie nad każdą zgłoszoną poprawką odrębnie,
  6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 - 2029:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
  2. przedstawienie autopoprawek do projektu WPF,
  3. przedstawienie opinii komisji,
  4. podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 - 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 129/2 o pow. 0,0051 ha położonej w Strzeszycach.
 10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.