Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Laskowa w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Laskowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Laskowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Laskowa i zasad ich wypłacania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/283/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także wskazania organu do tego uprawnionego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na górze Kamionna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Laskowa położonej w miejscowości Ujanowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 165/3.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/194/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/209/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/103/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa”.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.