OGŁOSZENIE !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 25 października 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXII

sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Laskowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Laskowa oznaczonej jako działka ew. nr 608/53 położonej w Laskowej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.