Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r.poz.247 z późn.zm.) – stosownie do Uchwały Rady Gminy Laskowa Nr XXV/174/20 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa.


Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w miejscowościach:


 • Laskowa – dla terenów oznaczonych nr A1 – A28 (zał. nr 1 – 22 oraz zał. nr 52 – 53);
 • Kamionka Mała – dla terenów oznaczonych nr B1 – B6 (zał. nr 23 – 27 );
 • Jaworzna – dla terenów oznaczonych nr C1 – C4 (zał. nr 28 – 31 );
 • Krosna – dla terenów oznaczonych nr D1 – D6 (zał. nr 32 – 35);
 • Strzeszyce – dla terenów oznaczonych nr E1 – E2 (zał. nr 36 – 37);
 • Żmiąca – dla terenów oznaczonych nr F1 – F6 (zał. nr 38 – 43);
 • Sechna – dla terenów oznaczonych nr G1 – G4 (zał. nr 44 – 47);
 • Ujanowice – dla terenów oznaczonych nr H1 – H3 (zał. nr 48 – 49);
 • Kobyłczyna – dla terenów oznaczonych nr I1 – I2 (zał. nr 50 – 51).

w dniach od 11 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa,34 – 602 Laskowa 643 pok. nr 23. w godz. od 7.30 do 15.30.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się

w dniu 28 października 2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34 – 602 Laskowa 643, o godz. 10.00.


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o ww. dokumentach.


Uwagi do projektu zmiany Planu - zgodnie z art. 18 ust 1 w/w ustawy oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.:Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741), - w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl - do Wójta Gminy Laskowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021 r.


Klauzula informacyjna RODO:

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa (Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 183300210).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uglaskowa w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Laskowa

/-/ Piotr Stach

Pliki do pobrania