Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Laskowa 


ogłasza


o podjęciu przez Radę Gminy Laskowa: Uchwały Nr XXV/174/20 z  dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonego Uchwałą Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) z późniejszymi zmianami;


Zmiana planu sporządzona zostanie w miejscowościach:

Laskowa – dla terenów oznaczonych nr A1 – A28 (zał. nr 1 – 22 oraz zał. nr 52 – 53);

Kamionka Mała – dla terenów oznaczonych nr B1 – B6 (zał. nr 23 – 27 );

Jaworzna – dla terenów oznaczonych nr C1 – C4 (zał. nr 28 – 31 );

Krosna – dla terenów oznaczonych nr D1 – D6 (zał. nr 32 – 35);

Strzeszyce – dla terenów oznaczonych nr E1 – E2 (zał. nr 36 – 37);

Żmiąca – dla terenów oznaczonych nr F1 – F6 (zał. nr 38 – 43);

Sechna – dla terenów oznaczonych nr G1 – G4 (zał. nr 44 – 47);

Ujanowice – dla terenów oznaczonych nr H1 – H3 (zał. nr 48 – 49);

Kobyłczyna – dla terenów oznaczonych nr I1 – I2 (zał. nr 50 – 51).

(oznaczenie terenów wg załączników do uchwały o przystąpieniu do zmiany planu).


Równocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy.


zawiadamia się


że, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl w terminie do dnia 05.02.2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.


Klauzula informacyjna RODO:

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa (Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 18 330 02 10).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod  adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uglaskowa w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

Uchwała wraz z załącznikami na stronie BIP:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa