Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 25 października 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXII sesja Rady Gminy , na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XXXII/226/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.,
  2. Uchwała Nr XXXII/227/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
  3. Uchwała Nr XXXII/228/21 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej,
  4. Uchwała Nr XXXII/229/21 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
  5. Uchwała Nr XXXII/230/21 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Laskowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Ponadto Rada Gminy podjęła apel w sprawie: planowanej aktualizacji granic obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087