ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 30grudnia2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: 1. Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV//167/20,
 2. Uchwała Nr XXV//168/20 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
 3. Uchwała Nr XXV/169/20 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok,
 4. Uchwała Nr XXV/170/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029,
 5. Uchwała Nr XXV/171/20 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania,
 6. Uchwała Nr XXV/172/20 w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa (etap III),
 7. Uchwała Nr XXV/173/20 w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”,
 8. Uchwała Nr XXV/174/20 w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”,
 9. Uchwała Nr XXV/175/20 w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Laskowa,
 10. Uchwała Nr XXV/176/20 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od domków letniskowych lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty, jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
 11. Uchwała Nr XXV/177/20 w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 12. Uchwała Nr XXV/178/20 w sprawie :wyznaczenia Aglomeracji Laskowa.