Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej Dolnej, zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 roku tj. sobota o godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej.

Porządek Obrad:

  • Otwarcie
  • Zatwierdzenie porządku obrad
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok
  • Sprawozdanie finansowe Spółki
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych w 2019 roku
  • Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków
  • Wybór Zarządu Spółki
  • Podjęcie Uchwał
  • Zamknięcie obrad

W związku z rezygnacją członków Zarządu z dalszego pełnienia funkcji w Spółce – przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zebraniu wszystkich członków i zgłaszania kandydatów do wyboru nowego składu Zarządu.

Zarząd Spółki