ukryty

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej Dolnej, zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 14 marca 2020 roku tj. sobota o godz. 17-stej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyk w Laskowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

5. Sprawozdanie finansowe Spółki

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych w 2019 roku

7. Dyskusja, zgłaszania opinii i wniosków

8. Wybór Zarządu Spółki

9. Podjęcie uchwał

10. Zamknięcie obrad

W związku z rezygnacją członków Zarządu z pełnionych funkcji – przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zebraniu i wyborze nowego składu  Zarządu. 

       

Zarząd Spółki