Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny na 2020 r. wynosi: 42,7328 zł.


Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł. od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,80 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł. od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m² powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,65 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,05 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na 2020 r.·od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne – 146,15 zł.


Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na 2020 r.

  • od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstwa rolnego – 292,30 zł.

Pliki do pobrania