ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30grudnia 2020 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXV sesja Rady Gminy. (Nie wyklucza się przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym).


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Laskowa w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  2. przedstawienie zbiorczego zestawienia wniosków Komisji Budżetowej przez jej przewodniczącego lub zastępcę,
  3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji Rady oraz autopoprawek do projektu budżetu,
  4. dyskusja i ewentualne wnoszenie poprawek,
  5. głosowanie nad każdą zgłoszoną poprawką odrębnie,
  6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 - 2029:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
  2. przedstawienie autopoprawek do projektu WPF,
  3. przedstawienie opinii komisji,
  4. podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa (etap III).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Laskowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od domków letniskowych lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty, jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Laskowa.
 17. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.