ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 9 października 2020 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy.Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIIsesji Rady Gminy.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r., oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laskowa, w tym o realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej za I półrocze 2020 r. - zapoznanie się z opinią RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2020 – 2025.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.