Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 20 lipca 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XX sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XVII, XVIII, XIX sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Laskowa za 2019 rok:
  1) debata nad raportem o stanie Gminy Laskowa za 2019 rok,
  2) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Laskowa.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  1) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  2) stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
  3) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  4) opinie komisji o sprawozdaniu,
  5) dyskusja,
  6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2019 r.,
  7) podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 12. Podjęcie apelu w sprawie: podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości internetu na terenie Gminy Laskowa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.