Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XVI sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego wsi Kamionka Mała z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: wyznaczenia inwestycji na rok 2020 na terenie sołectwa Kamionka Mała.
 13. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2019 rok.
 14. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2019 rok oraz planów pracy tych komisji na 2020 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.