Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych


Wójt Gminy Laskowa

Gminny Komisarz Spisowy


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)


Wójt Gminy Laskowa

Gminny Komisarz Spisowy


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Laskowa.


1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Kandydat na rachmistrza terenowego:


  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.


4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.


6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:


  • Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • Informację dotycząca RODO (zał. 3)

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Laskowej. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa


8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Piotr Filipek, tel. 183300230 oraz Pan Damian Bogacz, tel. 183300231

Pliki do pobrania