Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 23.06.2020 r. z wodociągu wiejskiego Laskowa Dolna.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych - liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Clostridium, fizycznych - mętność.


W dniu 25.06.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Laskowa Dolna do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).

Pliki do pobrania