Urząd Gminy Laskowa przypomina o zakazie spalania liści, mokrych gałęzi i innych pozostałości roślinnych, które są odpadami biodegradowalnymi. Za spalanie odpadów objętych selektywną zbiórką odpadów można zostać ukaranym mandatem do 500 zł albo sprawa może zostać skierowana do sądu.


Mieszkańcy mają więc obowiązek umieszczać w brązowych workach na śmieci: odpady warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew, itp. Odbierane są one przez cały rok, a konkretnie co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu, który można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Laskowa.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów ( w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.


W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.


Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu Cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.


Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 144 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.