ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XII//93/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
  2. Uchwała Nr XII//94/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,
  3. Uchwała Nr XII//95/19 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości,
  4. Uchwała Nr XII//96/19 w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
  5. Uchwała Nr XII//97/19 w sprawie:uchylenia uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
  6. Uchwała Nr XII//98/19 w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa,
  7. Uchwała Nr XII//99/19 w sprawie:uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
  8. Uchwała Nr XII//100/19 w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.