Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.poz.2081 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr  VI/48/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa.


zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w miejscowościach:


  • Laskowa –  dla terenów oznaczonych nr A1 – A6 (zał. nr 1 – 5 );
  • Kamionka Mała – dla terenów oznaczonych nr B1 – B2 (zał. nr 6 – 7 );
  • Strzeszyce – dla terenów oznaczonych nr E1 – E3 (zał. nr 8 – 10);
  • Żmiąca – dla terenów oznaczonych nr F1 – F2 (zał. nr 11);
  • Sechna – dla terenu oznaczonego nr G1 (zał. nr 12);
  • Kobyłczyna – dla terenu oznaczonego nr I1 (zał. nr 13).

w dniach od 9 października 2019 r. do 30 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34 – 602 Laskowa 643 pok. nr 23. w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34 – 602 Laskowa 643, o godz. 1000.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Laskowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2019 r.


Załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Laskowa: https://bip.malopolska.pl