Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 28 ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) 


Wójt Gminy Laskowa
ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 530/1 (obręb 6 Sechna) o powierzchni 0,19 ha, położoną w miejscowości Sechna, gmina Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi księgę wieczystą NS1L/00031737/8. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym drewnianym budynkiem szkoły (parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony) o powierzchni zabudowy 166,75 m², użytkowej 202,95 m², i murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 86,01 m², użytkowej 65,17 m².


Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną do własnego zbiornika wybieralnego betonowego, wodociągową z studni kopanej z kręgów betonowych o głębokości 5 m, centralnego ogrzewania z kotłowni własnej na paliwo stałe, instalację elektryczną, telefoniczną i wykonany jestprzyłącz gazu bez instalacji wewnętrznej. Działka ew. nr 530/1, obręb Sechna posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa znajduje się w terenach usług publicznych – usługi oświaty i sportu o symboluG 38 UO, US. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 czerwca 2019 roku, natomiast drugi w dniu 13 września 2019 roku. Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wyjściowa do negocjacji w rokowaniach wynosi 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 0/100). Nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Nabywca przyjmie nieruchomość w stanie istniejącym.


Rokowania odbędą się w dniu 23 grudnia 2019 roku o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Laskowa - sala obrad nr 3.

- Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej  położonej w Sechnej  zlokalizowanym na działce ew. nr 530/1 działki w Laskowej” w terminie do 20 grudnia 2019 roku do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa.

- Wpłacenie zaliczki w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Laskowa Nr 11 88040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowa w terminie do 20 grudnia 2019 roku z dopiskiem w tytule przelewu „zaliczka - rokowania na sprzedaż działki nr 530/1”. Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Gminy Laskowa.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach),

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób zapłaty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

- dowód wpłaty zaliczki.


Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zaliczana jest na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań. Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami. Wójt Gminy Laskowa zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).


Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości oraz rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Laskowa  lub pod numerem telefonu 18 33 00 232 w godzinach pracy urzędu.


Zarządzenie Nr 227/19 Wójta Gminy Laskowa z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia rokowań po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w Sechnej stanowiącej działkę ew. nr 530/1, będącej przedmiotem własności Gminy Laskowa.