Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 25 września 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XI//84/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
  2. Uchwała Nr XI//85/19 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszycach,
  3. Uchwała Nr XI//86/19 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie – utylizację środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
  4. Uchwała Nr XI//87/19 w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 135/9 o pow. 0,02 ha oraz działki ew. nr 165/1 o pow. 0,03 ha położonych w Ujanowicach stanowiących własność komunalnąGminy Laskowa w trybie bezprzetargowym,
  5. Uchwała Nr XI//88/19 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa,
  6. Uchwała Nr XI/89/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
  7. Uchwała Nr XI//90/19 w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  8. Uchwała Nr XI//91/19 w sprawie: ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków,
  9. Uchwała Nr XI//91/19 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.