ukryty

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 13 maja 2016 roku w budynku Urzędu Gminy Laskowa w sali obrad nr 3 o godzinie 900- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w Sechnej, zlokalizowanej na działce ew. nr 530/1 o łącznej powierzchni 0,19 ha stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa objętej KW NS1L/00031737/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 – dni od dnia 23.05.2016 roku do dnia 30.05.2016 r.