Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w dniu 12 maja 2016 r.  podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, aneksowaną w dniu 10 czerwca 2016 r. Tym samym, rozpoczęło realizację  Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i przygotowuje się do ogłaszania pierwszych naborów, obejmujących nową perspektywę finansową w ramach PROW 2014-2020. Jednym  z  działań,  które  realizowane  będzie  w  ramach  PROW  na  lata  2014-2020  jest „LEADER”,  czyli  wspierany  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (EFRROW) rozwój  lokalny  kierowany  przez  społeczność (RLKS).  Operacje  współfinansowane  będą  ze  środków Unii  Europejskiej  w  ramach  Działania  19. Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach inicjatywy  LEADER  podziałania  19.2 wspieranie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez społeczność.

Do realizacji LSR w nowej perspektywie finansowej wybrano 32 lokalne grupy działania z Małopolski. Wśród wybranych LGD w pierwszej dziesiątce znalazła się LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymując łącznie 2 612 500,00 zł euro na realizację założonych działań, w tym wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowania LGD. Beneficjenci z obszaru LSR do roku 2020 mogą liczyć na blisko 2 mln euro. To bardzo dobra wiadomość dla regionu, jak i osób planujących składać wnioski.

W 2016 roku zaplanowano przeprowadzenie naborów wniosków w ramach następujących działań:

  • Rozwój podmiotów gospodarczych- ważnych dla rozwoju regionu  / 1 350 000,00 zł/.
  • Rozwój działalności turystycznych i około turystycznych Beskidu Wyspowego /1 720 000,00 zł/
  • Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna
    i około turystyczna/280 000,00 zł/
  • Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia/300 000,00 zł/
  • Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i około turystycznej 1 600 000,00 zł/
  • Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD/1 900 000,00 zł/
  • Publikacje dotyczące obszaru LGD/300 000,00 zł/

Planuje się, że pierwsze nabory wniosków zostaną przeprowadzone na przełomie września
i października 2016 r. Szczegółowa dokumentacja związana z realizacją LSR dostępna jest  na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdlimanowa.eu.

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą  skorzystać z bezpłatnego doradztwa w godzinach pracy biura, w siedzibie LGD przy ul. M.B. Bolesnej 16
w Limanowej, doradztwa e-mailowego (kontakt@lgdlimanowa.eubiuro@lgdlimanowa.eu), bądź doradztwa telefonicznego 18 533 06 62 udzielanego przez pracowników Lokalnej Grupy Działania. Istnieje także możliwość doradztwa on - line (strona www, facebook). 

Z uwagi na duże zainteresowanie doradztwem zachęcamy do wcześniejszego ustalenia terminu doradztwa w biurze z pracownikiem LGD. Osoby wcześniej zapisane będą obsługiwane w pierwszej kolejności.