ukryty

Szanowni Mieszkańcy Gminy Laskowa

W związku z zapytaniem jakie skierowane zostało do tutejszego Urzędu, przez redakcję jednego z portali informacyjnych, niniejszym pragnę Państwa poinformować o treści odpowiedzi udzielonej na w/w zapytanie:

--------------------------------------------------
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Nadawca: -
Data: 2015-05-06
Adresat: gmina@laskowa.pl

"W trybie dostępu do informacji publicznej bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Sprawa dotyczy ogłoszenia dotyczącego wykazu nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Laskowa przeznaczonej do dzierżawy (część działki ew. nr 799/1 o pow. 36 m 2 położonej w Laskowej). Poniżej pytania:

- czy dzierżawa tej działki dotyczy najemcy, który jest rodziną Pana wójta?
- czy prawdą jest, iż dzierżawa była wyznaczona do momentu rozpoczęcia prac inwestycyjnych związanych z przebudową drogi powiatowej, przy której teren jest położony, a powodem końca dzierżawy miało być zwolnienie miejsca pod ewentualne poszerzenie drogi/skrzyżowania? Dlaczego dzierżawa więc jest przedłużana?
- czy do poszerzenia skrzyżowania, czy też budowy ronda w takim razie nie dojdzie, a jeśli tak do dlaczego? Co jest powodem, iż budynek pozostaje, skoro stwarza on zagrożenie dla kierowców wyjeżdżających z Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia ograniczając pole widzenia?
- jaka jest kwota dzierżawy tego terenu miesięcznie dotychczas (w tym roku) i jaką planuje się po wydzierżawieniu na kolejny okres?
- czy prawdą jest, iż lokal ten jest położony na działce gminy bez żadnego pozwolenia na budowę? Czy gmina zamierza tę sprawę wyjaśnić?

Z góry dziękuję za odpowiedzi na w/w pytania."
--------------------------------------------------

                  

Udzielając odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Urzędu Gminy drogą elektroniczną w dniu 07.05.2015 r. (data wpływu) informujemy :

"- dzierżawa nieruchomości o powierzchni 36 m2 będącej częścią działki nr ew. 799/1 stanowiącej mienie komunalne Gminy Laskowa, dotyczy dzierżawcy należącego do kręgu osób najbliższych (rodziny) Wójta Gminy Laskowa Czesława Stanisławczyka. Nieruchomość ta jest przedmiotem dzierżawy od roku 1996.
- ostatnia umowa dzierżawy zawarta została w 2013 roku na okres dwóch lat. Z treści tej umowy nie wynika aby była ona zawarta ”do momentu rozpoczęcia prac inwestycyjnych związanych z przebudową drogi powiatowej”. Wydzierżawiający zastrzegł jednak prawo do wypowiedzenia umowy jeżeli będzie to uzasadnione m.in. „przebudową lub modernizacją drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania”. Umowa ta zawarta została przez ówczesną Wójt Panią Stanisławę Niebylską.

W miesiącu lutym 2015 r. dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Urzędu Gminy Laskowa z wnioskiem o przedłużenie dzierżawy do dnia 31 grudnia 2015 r. Wobec faktu iż opracowany w 2014 roku projekt przebudowy drogi powiatowej (obejmujący rejon skrzyżowania w Laskowej) nie przewidywał rozbudowy skrzyżowania na teren działki nr ew. 799/1 wniosek dzierżawcy został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Gminy Laskowa.

Przedłużenie dzierżawy przedmiotowej nieruchomości uzasadnione jest względem społecznym oraz ekonomicznym. Dotychczasowy Dzierżawca przy wykorzystaniu dzierżawionej nieruchomości od kilkunastu lat prowadzi działalność gospodarczą i utrzymując kilka miejsc pracy, zatrudnia mieszkańców Gminy Laskowa. Ponadto dzierżawca regularnie płaci czynsz dzierżawny zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem 156/06 Wójta Gminy Laskowa z dnia 27.12.2006 roku w sprawie: ustalenia stawek za dzierżawę terenu stanowiącego mienie komunalne gminy Laskowa, zakres dzierżawy pod handel – 2,40 zł netto za 1 m2 za okres 1 miesiąca.

- wg opracowanego w roku 2014 i obecnie realizowanego projektu przebudowy skrzyżowania zostanie ono poszerzone, jednak poszerzenie to będzie realizowane w granicach pasa drogowego. Z danych pozostających w posiadaniu Urzędu Gminy Laskowa wynika, że koncepcja budowy skrzyżowania z ruchem okrężnym (tzw. ronda) została zarzucona już w miesiącu czerwcu 2013 roku. Wówczas to przyjęto koncepcję budowy „wysp kanalizacyjnych” w rejonie skrzyżowania jako najskuteczniejsze rozwiązanie regulacji ruchu na tym odcinku drogi.
-budynek kiosku handlowego jaki znajduje się na terenie wydzierżawionej nieruchomości (tj. części działki o nr ew. 799/1) jest budynkiem tymczasowym (w rozumieniu Ustawy prawo budowlane). Właściciel budynku posiada decyzję o pozwoleniu na budowę."

--------------------------------------------------