ukryty

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż od 17 lutego 2014 roku do 3 marca 2014 roku planowane są następujące nabory wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:


„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór tematyczny w ramach dodatkowych środków dla celu szczegółowego I.Śl „Wspieranie mieszkańców oraz organizacje pozarządowe w komercjalizacji produktów lokalnych” oraz celu szczegółowego II.Śl „Budowa infrastruktury do komercjalizacji produktów lokalnych w powiązaniu z ideą społeczeństwa obywatelskiego”). Informacja dodatkowa: Nabór tematyczny wniosków w ramach w/w działań będzie ściśle powiązany z produktem lokalnym, przez który rozumie się wyrób lub usługę, z którym utożsamiają się mieszkańcy obszaru, produkowany w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Wnioski składane w ramach naboru tematycznego mają przyczynić się do realizacji celów szczegółowych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez podjęcie konkretnych działań określonych w dwóch przedsięwzięciach: „Produkty śliwkowego szlaku – wizytówką regionu” oraz „Śliwkowe miejsca różności”. Projekty rekomendowane w ramach tych przedsięwzięć powinny przyczynić się do zwiększenia dostępności i sprzedaży produktów lokalnych.

Limity środków:

  • Małe projekty – 191 253,60 zł
  • Odnowa i rozwój wsi – 300 000,00 zł
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 200 000,00 zł


„Małe projekty” (nabór tematyczny dla celu szczegółowego: II.2 „Rozwój rekreacji, turystyki, agroturystyki i ekoturystyki oraz efektywna promocja obszaru i produktów regionalnych”, przedsięwzięcia: „Rozwój i promocja Obszaru Śliwkowego Szlaku” (dotyczącego realizacji wskaźnika: Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru „Na Śliwkowym Szlaku”) Informacja dodatkowa: Nabór tematyczny wniosków w ramach w/w działania będzie ściśle związany z promocją obszaru poprzez organizacją imprez na terenie gmin należących do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Projekty rekomendowane w ramach tych przedsięwzięć powinny uwzględniać specyfikę regionu, wykorzystywać lokalne walory oraz przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze Śliwkowego Szlaku.

Limity środków:

  • Małe projekty – 340 415,39 zł


„Odnowa i rozwój wsi” ( nabór otwarty w ramach celów Lokalnej Strategii Rozwoju)

Limity środków:

  • Odnowa i rozwój wsi – 319 335,00 zł


W sprawie dokumentacji konkursowej oraz przygotowania wniosków prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia tel. 14 684 45 49 lub e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.