ukryty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna wniosków o przyznanie pomocy na operacje działania z zakresu naboru tematycznego w ramach dodatkowych zadań dla działania: „Małe projekty” oraz z zakresu naborów otwartych dla działań: „Małe w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem projekty” oraz „Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej” 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: Od 23 czerwca 2014 roku do 22 lipca 2014 roku Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00 – 16.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl , Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl , Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, miejscowość: Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00 – 16.00. Wysokość dostępnych środków w 2014 r. na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla celu szczegółowego I.Śl „Wspieranie mieszkańców oraz organizacje pozarządowe w komercjalizacji produktów lokalnych” oraz celu szczegółowego II.Śl „Budowa infrastruktury do komercjalizacji produktów lokalnych w powiązaniu z ideą społeczeństwa obywatelskiego” z zakresu:

  • Małe projekty wynosi 217 239,47 zł

Wysokość dostępnych środków w 2014 r. na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

  • Małe projekty wynosi 352 876,95 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi 144 264,50 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod adresem: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=402...
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 6844549 oraz adresem email: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.