W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Laskowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Laskowa.


Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.


O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Laskowa adres 34-602 Laskowa 643 pokój 25. Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu Anny Gurgul w Urzędzie Gminy Laskowa, pok. Nr 25 oraz pod numerem telefonu 183300224.

ukryty