ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się VI sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom za 2018 rok.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej Kamionka Mała – Rozdziele w miejscowości Kamionka Mała.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Laskowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.