ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 8 lutego 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się IV sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
  2. Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Laskowa do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Cześć 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,
  3. Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie: powołania Komisji Statutowej,
  4. Uchwała Nr IV/33/19 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2019 rok,
  5. Uchwała Nr IV/34/19 w sprawie:powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
  6. Uchwała Nr IV/35/19 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
  7. Uchwała Nr IV/36/19 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2026,
  8. Uchwała Nr IV/37/19 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2019 roku,
  9. Uchwała Nr IV/38/19 w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowości Kamionka Mała,
  10. Uchwała Nr IV/39/19 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej.