Firma Memo Art Gabriela Sus informuje, że w partnerstwie z Gminą Laskowa od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. realizuje projekt pn. „Nasza Szkoła – Twoją szansą!” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Ujanowicach.


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Ujanowicach, wdrażającego nowe metody nauczania i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz podnoszącego kompetencje 20 nauczycieli oraz kompetencje kluczowe 86 uczniów niezbędne na rynku pracy, głownie w zakresie kompetencji informatycznych i matematycznych przy pomocy dodatkowych zajęć oraz programu stypendialnego wraz z doposażeniem Szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.


Dzięki dofinansowaniu projektu dla uczniów realizowany jest ciekawy program zajęć pozalekcyjnych z matematyki i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, w tym zajęć z programowania, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych, wycieczek edukacyjnych, a dla nauczycieli szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych, pracy z uczniami metodą eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.


Ponadto dla uczniów w ramach projektu przewidziano pomoc stypendialną dla 60 uczniów i uczennic w roku szk. 2017/2018 w wysokości 300 zł/mc oraz 40 uczniów i uczennic w roku szk. 2018/2019 w wysokości 250 zł/mc, która będzie mogła zostać przeznaczona na indywidualnie zdiagnozowane potrzeby edukacyjne w formie dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych.


Dzięki projektowi powstała już nowoczesna, w pełni wyposażona, międzyszkolna pracownia informatyczna dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych. W ramach projektu doposażono również szkolną pracownię matematyczną w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym m.in. wizualizery, tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy, tablety, drukarkę, laptopy oraz multimedialne oprogramowanie edukacyjne.


Rektrutacja do projektu w roku szkolnym 2018/19 rozpocznie się na początku września 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, który mieści się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Ujanowicach.


Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.06.2019

Szacowana wartość projektu: 673 842,75 zł,

w tym wartość dofinansowania to 640 150,61 zł.