ukryty

Laskowa, dnia 05.04.2019 r.


OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm./


Wójt Gminy Laskowa ogłasza

o podjęciu przez Radę Gminy Laskowa: Uchwały Nr VI/48/19 zdnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa” zatwierdzonego Uchwałą Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) oraz dokonanymi zmianami planu zatwierdzonymi: uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 2696), uchwałą Nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 05 lipca 2013 r., poz. 4359), uchwałą Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r., poz. 6760), uchwałą Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 r., poz. 3289), uchwałą Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r.(ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., poz. 4302) i uchwałą Nr XLVIII/305/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2018 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 03 sierpnia 2018 r., poz. 5454);

Zmiana planu sporządzona zostanie w miejscowościach:

Laskowa – dla terenów oznaczonych nr A1 – A6 (zał. nr 1 – 5 );

Kamionka Mała – dla terenów oznaczonych nr B1 – B2 (zał. nr 6 – 7 );

Strzeszyce – dla terenów oznaczonych nr E1 – E3 (zał. nr 8 – 10);

Żmiąca – dla terenów oznaczonych nr F1 – F2 (zał. nr 11);

Sechna – dla terenu oznaczonego nr G1 (zał. nr 12);

Kobyłczyna – dla terenu oznaczonego nr I1 (zał. nr 13).

(oznaczenie terenów wg załączników do uchwały o przystąpieniu do zmiany planu).

zawiadamia się że, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w UrzędzieGminyLaskowa, 34-602 Laskowa 643 w terminiedo dnia 30.04.2019 r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.