Wójt GminyLaskowa działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Laskowa Nr XXXIX/210/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sechnej, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa.


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działkioznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 530/1 (obręb 6 Sechna) o powierzchni 0,19 ha, położoną w miejscowości Sechna, gmina Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi księgę wieczystą Nr 31737.


Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym drewnianym budynkiem szkoły (parterowy z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczony) o powierzchni zabudowy 166,75 m², użytkowej 202,95 m², i murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 86,01 m², użytkowej 65,17 m².


Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną do własnego zbiornika wybieralnego betonowego, wodociągową z studni kopanej z kręgów betonowych o głębokości 5 m, centralnego ogrzewania z kotłowni własnej na paliwo stałe, instalację elektryczną, telefoniczną i wykonany jestprzyłącz gazu bez instalacji wewnętrznej.


Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa znajduje się w terenach usług publicznych – usługi oświaty i sportu o symboluG 38 UO, US.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 150.000,00 złotych (słownie: Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy sala obrad nr 3.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1.500,00złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł. (Słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Laskowej Nr 1188040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowado dnia12 czerwca 2019 r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa (ostateczny termin wpływu 12.06.2016 r.).


Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego, wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.


Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na konto wpłacającego po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób aby środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Gminy Laskowa najpóźniej jeden dzień przez zawarciem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi kupujący. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 018 3300232.


Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Laskowa z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w Sechnej stanowiącą działkę ew. nr 530/1, będącej przedmiotem własności Gminy Laskowa.