Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. (tj. środa) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się VIII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/309/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.