Wójt Gminy Laskowa, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Volkswagen T5 kombi 3.000 1.9 TDI 75 KW 5-G 


1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy Laskowa

34-602 Laskowa 643

Tel. (18) 33 00 210

faks (18) 33 00 226

strona internetowa: www.laskowa.pl

e-mail: gmina@laskowa.pl


2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu: Volkswagen T5 kombi 3.000 1.9 TDI 75 KW 5-G,

b) nr rejestracyjny: KLI 13544,

c) rok produkcji: 2008,

d) data pierwszej rejestracji: 17.11.2008 r.,

e) Nr VIN WV2ZZZ7HZ9X004369,

f) całkowity przebieg: 353 880 km,

g) dopuszczalna masa całkowita: 2 800 kg,

h) dopuszczalna ładowność: 828 kg

i) pojemność silnika / moc: 1968 cm3 / 75 kW

j) kolor powłoki lakieru: czerwony,

k) badanie techniczne ważne do: 2019-11-13,

l) liczba miejsc: 9

m) wyposażenie: standardowe dla tej marki/typu.


3. Cena wywoławcza: Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20 000,00 zł brutto. 


5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, z dopiskiem „Zakup samochodu marki Volkswagen T5 kombi”. 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, nie później jednak niż do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, sala obrad.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.


6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

4) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna/sprzedaży


Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu


7. Odrzucenie ofert:

jeżeli: Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.


8. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 15-24.01.2019 r. w godzinach 8.00 – 14.00 pod adresem: 34-602 Laskowa 643, Osoba do kontaktu: Jan Orzeł – Sekretarz, tel. 18 33 00 210 


9. Urząd Gminy Laskowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.


10. Inne informacje:

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.