Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się IX sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Laskowa za 2018 rok:
  1) debata nad raportem o stanie Gminy Laskowa za 2018 rok,
  2) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Laskowa.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  1) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  2) stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  3) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  4) opinie komisji o sprawozdaniu,
  5) dyskusja,
  6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2018 r.,
  7) podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie – utylizację środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.