Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa,
    2. określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
    3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.