OGŁOSZENIE !


Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Laskowa odbędzie się XLII sesja Rady Gminy. 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Laskowej,

2) zmiany zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Laskowa w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 określonych Uchwałą Nr XL/264/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz.918).

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.