Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:


W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 3 o godzinie 9.00 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


- nieruchomości niezabudowane , stanowiące działki nr 174/6 o pow.0,18 ha, nr 175/5 o pow. 0,01 ha, nr 175/11 o pow. 0,0058 ha, nr 177 o pow. 0,08 ha ,


- nieruchomości zabudowanej, stanowiące działkę nr 173/4 o pow. 0,15 ha zabudowaną w części około 31% budynkiem hali magazynowo produkcyjnej o powierzchni użytkowej 630,60 m² , natomiast pozostała cześć budynku leży na działce nr 172/1, stanowiącej własność osób fizycznych i działce nr 178/6 stanowiącej własność Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ujanowicach,


- nieruchomości zabudowanych, stanowiące działki nr 175/13 o pow.0,36 ha, nr 176/1 pow.0,51 ha zabudowane budynkiem produkcyjno socjalnym (stolarnia) o pow. użytkowej 608,60 m² położone w Ujanowicach, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu wsi Ujanowice Nr 1 dla której w Sądzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona Księga Wieczysta Nr NS1L/00016898/3.


Cena wywoławcza nieruchomości - 1.033.000,00 zł.

Najwyższa cena osiągniętą w przetargu - 1.043.330,00 zł.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości został Pan Wojciech Wojtas zam. Limanowa.


Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 – dni od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia 02 maja 2018 r.