ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się III sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienie Pana Wojewody Małopolskiego i innych zaproszonych gości.
 4. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Laskowa w roku szkolnym 2017/18.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  2. przedstawienie zbiorczego zestawienia wniosków Komisji Budżetowej przez jej przewodniczącego lub zastępcę,
  3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji Rady oraz autopoprawek do projektu budżetu,
  4. dyskusja i ewentualne wnoszenie poprawek,
  5. głosowanie nad każdą zgłoszoną poprawką odrębnie,
  6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii komisji,
  3. podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Laskowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/27/15 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/145/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.