Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. ,,Małopolska. Moja wolność”.


W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie będzie realizować projekt pn. „Piękna nasza Polska cała”.


W ramach działań projektowych planuje się organizację:


- Spotkań historyczno-edukacyjnych o tematyce niepodległościowej, które dodatkowo będą urozmaicone informacjami o naszym kraju ojczystym. Spotkania poprowadzi osoba, która jako dziecko zmuszona sytuacją rodzinną musiała opuścić rodzinne strony, jednak już jako osoba dorosła, posiadająca własną rodzinę wróciła na ojcowiznę. Spotkania te w doskonały sposób przyczynią się do zachowania pamięci i wspólnego odczuwania dziedzictwa przodków. Urozmaiceniem spotkań będą przeprowadzone warsztaty artystyczno - manualne, które pobudzą kreatywność uczestników oraz wzmocnią umiejętności pracy w grupie. Głównym zadaniem podczas części artystycznej będzie odrysowanie kontur kolegi/koleżanki na dużym kartonie i stworzenie według własnego uznania postaci niepodległościowej. Dzieci będą mogły ozdobić, ubrać odrysowane kontury w taki sposób, aby na końcowym etapie ich praca odzwierciedliła niepodległościową postać widzianą oczami dziecka/autora pracy/uczestnika warsztatów. Tematyka wszystkich zaplanowanych spotkań połączonych z warsztatami będzie dostosowana do wieku i poziomu wiedzy małych słuchaczy.


- Spaceru Wolności po Limanowej, który swoim zakresem będzie obejmował miejsca związane z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. W tych miejscach planuje się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zniczy. Końcowym etapem spaceru będzie płyta limanowskiego Rynku, gdzie wszyscy zebrani w sposób uroczysty wypuszczą w powietrze balony w barwach narodowych.


- Konkursu recytatorskiego o nazwie ,,A ja jestem Polak mały" skierowanego do dzieci w wieku 4-12 lat. Będzie on miał formę prezentacji utworu o treściach patriotycznych. Celem konkursu będzie popularyzacja utworów literackich o tematyce patriotycznej, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie i prezentacja zdolności oraz umiejętności recytatorskich dzieci, budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody i wyróżnienia.


- Konkursu na patriotyczne logo związane z obchodami niepodległości. Konkurs nie będzie miał ograniczeń wiekowych. Logo które zwycięży zostanie zamieszczone na materiałach promocyjnych tj. chustach wraz z logiem Województwa Małopolskiego i logiem Stowarzyszenia LGD. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, dyplomy i wyróżnienia.


Informacje o działaniach realizowanych w ramach w/w projektu ukazywać się będą na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu w zakładce Aktualności oraz w zakładce Projekty. Dodatkowo wszelkie informacje o projekcie umieszczane będą na profilu fanpage organizacji na Facebooku.

Pliki do pobrania