Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadza się zmiany od 01 sierpnia 2017r. w ustawach o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z powyższą ustawą wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy można składać od 01 sierpnia 2017r.

Wnioski na świadczenia rodzinne:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Ponadto ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin utrzymuje na dotychczasowym poziomie kwoty świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego z dodatkami ( na osobę 674 zł i 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego o kwotę nie przekraczającą kwoty przysługujących miesięcznie świadczeń (wyliczonych zgodnie z art. 5 ust.3-3d), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wnioski na świadczenie wychowawcze:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny  okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej- pokój świadczeń rodzinnych lub pod nr telefonu 183333025.