Gmina Laskowa realizuje projekt pod nazwą.: „Doposażenie PSZOK w Ujanowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 1014-2020. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarowanie odpadami – SPR.


W ramach zadania pn.: „Doposażenie PSZOK w Ujanowicach” przewiduje się zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa poprzez zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska z obszaru Gminy Laskowa. Całkowita kwota projektu wynosi 109 339,10 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 92 938,23 zł.