ukryty

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej opinii o miejscu, w którym żyjemy: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego. Celem Partnerstwa jest ożywienie gospodarcze i wspólna realizacja przedsięwzięć.

Przypominamy, że gminy powiatu limanowskiego w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii,  zawiązało „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”. Członkowskie gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Obecnie trwa etap diagnozy, polegający na ankietyzacji mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link znajduje się poniżej:

Link do ankiety : https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97u9ov8

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Prosimy o uważne czytanie pytań.
Uwaga! Po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wierzymy, że realizacja wyznaczonych celów przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi!