26 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej odbyła się niecodzienna uroczystość. Władze oświatowe i gminne, nauczyciele, rodzice i uczniowie żegnali odchodzącą na emeryturę po 47 latach pracy zawodowej p. Dyrektor mgr Marię Woźniak. Okres pełnienia przez panią Woźniak najpierw funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej, od roku 1999 również Publicznego Gimnazjum, następnie w 2002roku Zespołu Szkół, był niełatwy, pełen wyzwań a niekiedy wymagał prawdziwego poświęcenia.Niezwykłe zaangażowanie Pani Dyrektor, jej wytrwałość, cierpliwość, ciężka praca na rzecz placówki sprawiły, że nasza szkoła cieszy się coraz większym uznaniem w środowisku lokalnym oraz w powiecie. Za wzorową i sumienną pracę z młodzieżą wielokrotnie nagradzana przez władze oświatowe. Dorobek Pani to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP, dwukrotnie otrzymała Pani Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, trzykrotnie uhonorowano Panią Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania pierwszego stopnia, również dwukrotnie Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Przyjaciela Dziecka, Krzyżem Zasługi dla ZHP. Nie epizodem w życiu Pani dyrektor była działalność w szeregach Harcerstwa Polskiego, gdzie kierowała się zawsze dobrem dziecka. Program wychowawczy naszej szkoły silnie oparty jest na założeniach systemu wychowawczego Janusza Korczaka – patrona naszej szkoły. Jako członek zarządu koordynowała i zacieśniała współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem im. J. Korczaka w Warszawie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu organizowała spotkania integrujące szkoły korczakowskie z całej Polski. W 2002 roku z inicjatywy Pani Dyrektor odbyła się w Zespole Szkół w Laskowej Ogólnopolska Wigilia Korczakowska. Pani Dyrektor jest osobą otwartą. Z jej inicjatywy została podjęta współpraca ze Stowarzyszeniem „Parafiada” w Warszawie i co roku organizowana jest regionalna „ Parafiada” dzieci i młodzieży. Rozwijała w uczniach wrażliwość na drugiego człowieka, poprzez współorganizowanie wielu akcji Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”. Co roku organizowała imprezy integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem szkolnym, gościła młodzież z zaprzyjaźnionych placówek. Dzięki jej inicjatywie uczniowie brali udział w Festynach Integracyjnych w Parku Korzkiewskim i kolejnych widowiskach artystycznych organizowanych przez teatr „ Bagatela” i Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „ Bądźcie z nami”. Budowa skrzydła szkoły a potem remont, budowa sali gimnastycznej, rozbudowa głównego budynku szkoły, wymiana okien, ogrzewania, a w ostatnim czasie nowe boiska sportowe a dla młodszych uczniów „Radosna szkoła”, dzięki staraniom pani dyrektor, dużej pomocy władz gminy oraz przychylności władz powiatu i województwa zrealizowano wszystkie wymienione inwestycje. W czasie swojej 47 letniej pracy wykreowała Pani nowy wizerunek szkoły. Prowadziła Pani mądrą politykę kadrową, dzięki czemu Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu. Właściwie motywowani nauczyciele przez Panią Dyrektor pracują rzetelnie i twórczo. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce jak również w konkursach i olimpiadach, co roku są finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych. Na wyróżnienie zasługuje motywowanie uczniów i nauczycieli do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy do promowania szkoły w środowisku i kultywowania tradycji. Zawsze wspierała Pani uczniów i nauczycieli podejmujących trud organizacji i udziału w powiatowych konkursach artystycznych, poetyckich i przedmiotowych. Dążyła Pani do poprawienia warunków nauczania tworząc pracownie komputerowe, bibliotekę multimedialną, troszcząc się o pomoce naukowe, wyposażenie sal lekcyjnych oraz o czystość i zewnętrzną estetykę obiektu szkolnego. Można powiedzieć, że Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej to nowoczesna szkoła przyszłości, która dzielnie dotrzymywać będzie kroku nadchodzącym czasom. Dzięki staraniom Pani Dyrektor i wsparciu finansowemu Rady Rodziców Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wzbogaciły się o nowe sztandary szkoły. Kierowanie szkołą to nie tylko budynek, ale społeczność szkolna codziennie wypełniająca go po brzegi, to uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, wspierający szkołę rodzice. Umiejętnie wprowadzała życzliwą atmosferę wśród nauczycieli i pracowników szkoły. Dbała o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczniów. Chętnie służyła pomocą swoim kolegom dyrektorom z terenu gminy. Żadna szkoła nie może funkcjonować właściwie jeśli jest źle zarządzana. Ta szkoła ma szczęście do dobrych, zaradnych dyrektorów. Można wyczytać w kronikach szkolnych, wspomnieniach absolwentów. Obserwując pracę Pani dyrektor, troskę o sprawy szkoły należy powiedzieć o wzorowej i owocnej współpracy z władzami lokalnymi i właścicielami firm. Była Pani i zawsze będzie dla wszystkich osobą, która całe swoje serce oddała naszej szkole. Dziękujemy Pani za wszystkie wspaniałe lata naszej wspólnej pracy. Jako nauczycielka matematyki i dyrektor zapisała Pani w historii tej szkoły najbardziej wartościowe karty, wyryła w naszych sercach entuzjazm, zapał do pracy i miłość do tej szkoły. Bardzo często czuliśmy się zaszczyceni tym, że możemy pracować w tej szkole. Niezwykle trudno jest mi dzisiaj żegnać Panią Dyrektor szkoły, która zawsze miała świadomość tego, że „ dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest”. W imieniu całego Grona Pedagogicznego, wszystkich pracowników obsługi Zespołu Szkół dziękuję za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy. Mamy nadzieję, że nie żegnamy się z panią na zawsze a adres domowy i znane nam dobrze Pani prywatne numery telefonów nadal będą dla nas dostępne. Za wszystko serdecznie dziękujemy i życzymy aby dalsze lata upływały w zdrowiu i serdecznej atmosferze.