Podstawą aktualnego ustroju szkolnego jest podział na 3 główne formy organizacyjne:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • a na poziomie akademickim - 3 etapy kształcenia: licencjat, magisterium, doktorat

Struktury edukacyjne za które odpowiada Gmina

Rozpoczęcie obowiązkowej edukacji szkolnej poprzedzone jest rocznym przygotowaniem do szkoły tzw. "zerówką".


Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa obejmuje nauką dzieci w wieku 7 - 12 lat. Nauka w niej trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy kształcenia:


I etap - kształcenie zintegrowane w klasach I - III - nauczanie początkowe

Nauczanie początkowe stanowi łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany, czyli bez podziału na odrębne przedmioty, a nawet na godziny lekcyjne w dotychczasowym znaczeniu Zajęcia z zakresu kształcenia polonistycznego, matematycznego, środowiskowego, technicznego oraz wychowania muzycznego, plastycznego i fizycznego prowadzi nauczyciel (czasami nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Nauczyciel winien układać dzienny i tygodniowy plan zajęć w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności. Wskazane jest, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas winien wynosić co najmniej 4 godziny.

II etap - kształcenie blokowe w klasach IV - VI
Na tym etapie edukacyjnym wprowadza się zajęcia w blokach tematycznych. Blok humanistyczny tworzą przedmioty: język polski, historia i społeczeństwo oraz sztuka (muzyka i plastyka). Na blok przyrodniczy o nazwie "przyroda" składają się wiadomości z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii.
Przydział godzin na dyscypliny pozostające w ramach jednego bloku powinien wynikać ze szczegółowych celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły.
Zajęcia w obrębie jednego bloku mogą być organizowane z odejściem od systemu klasowo-lekcyjnego.
Inne bloki tematyczne tworzą pojedyncze przedmioty: matematyka, język obcy, technika i informatyka, wychowanie fizyczne, religia (etyka), godziny wychowawcze. Począwszy od etapu II wprowadza się tzw. ścieżki edukacyjne o charakterze wychowaczo-dydaktycznym:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja czytelnicza i medialna

oraz cały cykl "wychowania do życia w społeczeństwie" obejmujący:

 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe w regionie
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednie treści danej ścieżki. Częściowej realizacji tych treści można dokonać także w czasie odrębnych modułowych, kilkugodzinnych zajęć. Zwieńczeniem dwóch etapów edukacyjnych, czyli zakończeniem nauki w szkole podstawowej, powinien być sprawdzian kompetencji, który nie będzie decydował o ukończeniu szkoły, lecz dostarczał wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego (uczniowi, jego rodzicom i nauczycielom) informacji o osiągnięciach i brakach do usunięcia.


Gimnazjum

III etap - gimnazjum z klasami I - III

Gimnazjum, jest to obowiązkowa szkoła ogólnokształcąca, trwająca 3 lata, a więc przeznaczona dla młodzieży w wieku 13-15 lat. Na tym etapie jest wprowadzana edukacja przedmiotowa, możliwie różnorodna, ale na poziomie podstawowym. Realizowane są następujące przedmioty nauczania: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka (plastyka, muzyka), język obcy, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, technika (i informatyka), wychowanie fizyczne, religia (etyka), godziny wychowawcze. W gimnazjum obok przedmiotów nauczania wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne, których treści włączane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do realizowanego przez nich programu:

 • edukacja filozoficzna
 • edukacja czytelnicza i medialna
 • edukacja prozdrowotna
 • edukacja ekologiczna
 • edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
 • obrona cywilna
 • integracja europejska
 • kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Jednym z zadań tego cyklu będzie rozpoznanie zdolności i zainteresowań ucznia tak, aby po jej ukończeniu mógł dokonać racjonalnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Temu też celowi ma służyć egzamin końcowy kwalifikujący do liceum. Na tym etapie 16-letni absolwent gimnazjum, na podstawie sprawdzianu predyspozycji, będzie dokonywał pierwszego wyboru kierunku dalszego kształcenia. Inne struktury edukacyjne podlegają samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu.