Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Laskowa, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Laskowa w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r.


Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w 2019 r. wzrośnie limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do 100 litrów na hektar uprawianej powierzchni gospodarstwa rolnego.


Ustawa przewiduje, że wysokość dopłat do paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała rolnikowi, będzie wynikała z ilości zużytego przez niego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON. Obecnie ta stawka wynosi 1 złoty za 1 litr ON. W praktyce oznacza to, że w 2019 roku rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła i producenci mleka.


Projektodawca wprowadził specjalne preferencje właśnie dla producentów rolnych zajmujących się produkcją (chowem lub hodowlą) bydła, którzy będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP).


Aby otrzymać dodatkowy zwrot, hodowcy bydła będą musieli poczynić dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. Po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uwaga - od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowy i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00

  
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Laskowa w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego pozostają bez zmian, a mianowicie:

  
I. TERMIN:  od 1 lutego 2019 r. – 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.,


II. TERMIN:  od 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze wypłacane są w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pliki do pobrania