Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży - Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniona jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Pomoc ta jest przeznaczona bezpłatnie jeżeli dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny przy jednoczesnym występowaniu przesłanek o których mowa na wstępie.
 • sprawienie pogrzebu - pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym dla osób spełniającym kryterium dochodowe i nie mających uprawnień do zwrotu kosztów pogrzebowych z ZUS lub KRUS.
 • poradnictwo i pomoc instytucjonalna - Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt Konsultacji, Informacji i Wsparcia oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i udzielają wsparcia do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin oraz udzielają pomocy w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.
 • usługi opiekuńcze, przysługują:
  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona,
  • osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
  • usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za ww. usługi  określa uchwała Rady Gminy.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowane i świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, formy i rodzaj usług wynikają z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej - wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
  • zaświadczenie lekarskie
  • wywiad środowiskowy 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

 • Praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w najbliższym otoczeniu i  ich środowisku społecznym. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w formie pracy socjalnej Ośrodek zajmuje się szerokim poradnictwem i pomocą z obszaru m.in.:
  • orzecznictwa (pomoc w kompletowaniu i sporządzaniu wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do celów poza rentowych);
  • ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS  (kompletowanie i sporządzanie wniosków o przyznanie  renty  z tytułu niepełnosprawności, renty rodzinnej i innych świadczeń ZUS lub KRUS);
  • sądownictwa (przygotowanie i sporządzanie wniosków o alimenty, ustalenie ojcostwa, przywrócenie prawa do renty, o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna prawnego);
  • prokuratury i policji (sprawy dotyczące przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu);
  • lecznictwa (zamawianie wizyt lekarskich, dokonywanie rejestracji do lekarzy specjalistów, dowóz i uczestniczenie pracowników socjalnych  w  wizytach klientów  u  lekarzy specjalistów,  pośredniczenie w sprawach dotyczących głównie obciążeń za hospitalizację, pomoc w zaopatrzeniu w środki ortopedyczne  z dofinansowaniem oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do uczestnictwa    w turnusie rehabilitacyjnym  z dofinansowaniem);
  • oświaty (w sprawach dotyczących nie tylko rzeczowego przygotowywania do roku szkolnego i dożywiania, ale także rozwoju i wychowania dzieci z rodzin patologicznych);
  • poradnictwa zawodowego: udzielania informacji o organizowanych kursach, ofertach pracy, pomoc  w pisaniu podań o pracę oraz  w  uzyskaniu  zatrudnienia,
  • załatwianie spraw osób chorych psychicznie, podjęcie działań zmierzających do koniecznego umieszczenia osób chorych psychicznie w leczeniu psychiatrycznym bądź w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ujanowicach lub Domu Pomocy Społecznej (skierowanie sprawy do sądu).