ukryty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej ogłasza rekrutację na stanowisko: Asystenta rodziny

Warunki zatrudnienia:  

Umowa zlecenie max. 80 godzin miesięcznie

Miejsce pracy:

Teren Gminy Laskowa

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do różnych istotnych instytucji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy dla kobiet w ciąży „Za życiem”

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wykształcenie:

 • wyższe, na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2. Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 • brak ograniczeń w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej;
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • dobry stan zdrowia;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • prawo jazdy kat. B i własny samochód osobowy;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, przepisów o ochronie danych osobowych

III. Wymagane dokumenty:

•  życiorys (CV);

•  list motywacyjny;

•  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły);

•  kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

•  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

•  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

•  kserokopie świadectw pracy;

•  oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;

 •  oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucji;
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej wLaskowej(Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 18 3333 025).
  • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego gdyż są one niezbędne w zakresie podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, a w przypadku zawarcia między stronami umowy cywilnoprawnej przetwarzanie tychże danych będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą1. Wszelkie pozostałe dane osobowe podane przez Państwa w zakresie innym niż wskazany powyżej, jak na przykład dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, będą natomiast przetwarzane na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

•  pisemne oświadczenie o przystąpieniu do naboru z klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018r., poz.1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.J. Dz.U. z 2018r. poz. 1260) "

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej,  34-602 Laskowa 643 z dopiskiem: „ Asystent Rodziny ” w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach zawiązanych z rekrutacją.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej: https://bip.malopolska.pl/gopswlaskowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ogłoszenia rekrutacyjnego jest niezbędne, aby uczestniczyć w niniejszym postępowaniu.. Podanie przez Państwa innych danych w zakresie niemieszczącym się w podjęciu działań przed zawarciem umowy lub przekraczającym dane konieczne do jednoznacznego oznaczenia strony umowy cywilnoprawnej jest dobrowolne.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.